พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในการถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 15.51 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังอุโบสถ วัดบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในการถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ซึ่งวัดฯ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานพุทธประเพณีและนำรายได้ทำนุบำรุงวัดฯ

โอกาสนี้ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร ประทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้า ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเสร็จแล้ว ทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

วัดบางแพรก สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในปี 2240 เดิมชื่อ วัดละครทำ ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดบางแพรก เนื่องจากตั้งอยู่ติดคลองบางแพรก โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างเช่นเดียวกับวัดอื่น ๆ บริเวณคลองอ้อมนนท์ เมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีพระสงฆ์มาจำพรรษา โดยชาวบ้านได้ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในวัดเรื่อยมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2550 เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระสงฆ์และสามเณรรวม 30 รูป ปัจจุบันมี พระครูเกษมธีรคุณ มหาสรธร ญาณเมธี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายผ้าพระกฐิน วัดบางแพรก