องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์การเรียน พระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเยี่ยมชมอาคารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมกระโดดเชือกสามัคคี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกสามัคคี ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงโครงการฝึกอาชีพของนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2518 ประเภทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สำหรับชาวเขา เพื่อรับเด็กชาวเขาและชาวพื้นราบที่อยู่ในท้องถิ่นกันดาร มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 605 คน

Tag : องคมนตรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพชรบุรี