พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บ่ายนี้ ทปอ.ถกทางออกแจงบัญชีทรัพย์สิน

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.กำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา อธิการบดีของมหาวิทยาลัยรัฐ, มหาวิทยาลัยสงฆ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งคู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทำให้มีกรรมการหลายสถาบันการศึกษาทยอยลาออกแล้ว

โดยเฉพาะในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นายเรืองฤทธิ์ วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวว่า ขณะนี้มีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ กว่า 200 คน แสดงความจำนงจะยื่นหนังสือลาออก จึงได้ทำหนังสือชี้แจงความเดือดร้อนไปยัง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ทบทวนเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องรอดูท่าทีทาง ป.ป.ช. หากยังคงให้แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจริง คงมีกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 200 คนยื่นหนังสือลาออกภายในสิ้นเดือนนี้

และในบ่ายวันนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.ได้เรียกประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐในบ่ายวันนี้ เพื่อหาทางออก และทำหนังสือถึง ป.ป.ช.ให้ยกเลิกหรือแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว

ด้านพระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในส่วนของพระสงฆ์ ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็น รองอธิการบดีและกรรมการในมหาวิทยาลัยของสงฆ์ ไม่รู้สึกหนักใจเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สิน เพราะที่ผ่านมากฎหมายได้กำหนดให้แสดงบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว แต่เห็นใจกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายฆราวาส ที่มาช่วยพัฒนาการศึกษา และต้องถูกตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ยื่นความจำนงขอลาออก เพราะรอดูท่าทีของ ทปอ.ก่อนจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยของสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติตาม ทปอ.