พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 19:53 น.

Views

เวลา 15.58 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย

โอกาสนี้ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรไว้เหนือพานแว่นหน้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระประธานประจำพระวิหารหลวง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 4 ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร ประทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หน ทรงผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้า ทรงประเคนเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน กลับมานั่งอาสน์สงฆ์แล้ว ทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ปราสาทประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา 17.05 น. เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เวลา 17.22 น. ประทานพระวโรกาสให้ นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย นำ นางสาวสกุลวงศ์ ชิตวลี และคณะ เฝ้า ถวายโฉนดที่ดิน รวม 52 ตารางวา แก่มูลนิธิอาสาเพื่อน พึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระกรณียกิจ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก