พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 19:54 น.

Views

เวลา 13.11 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย สำหรับนำปัจจัยไปใช้ในกิจการของวัด และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักในชื่อ วัดใหญ่ หรือ วัดพระพุทธชินราช สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย โดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พญาลิไท ต่อมาปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ภายในมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปศาสตร์อันทรงคุณค่า อาทิ พระวิหารพระพุทธชินราช เป็นวิหารทรงโรงที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ และเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน รวมทั้งพระเหลือ, พระปรางค์, พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน และพระวิหารพระอัฏฐารส ปัจจุบัน มีพระธรรมเสนานุวัตร เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 77 รูป สามเณร 271 รูป ก่อนเสด็จกลับ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา

เวลา 14.52 น. เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นายวิธิต อุตสาหจิต ประธานกรรมการ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่น จำกัด ในเครือบันลือกรุ๊ป และคณะ เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ The Princess's Dog Diary บันทึกคุณน้ำหอม สุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิง เพื่อโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ในการนี้ ประทานเงินดังกล่าวแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร์, รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงอารีย์ ทยานานุภัทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์นนทษิต ชุตญาณวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวอุทัยวรรณ กายพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเพื่อช่วยเหลือสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระกรณียกิจ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระพุทธชินราช The Princess Dog Diary โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์