สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 19:55 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน และหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ รวม 2,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ และเชิญกระแสพระราชดำรัสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ราษฎรให้ได้ทราบถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรด้วย ยังความปลื้มปีติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านราษฎรที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ประสบภัยหนาว ผู้ประสบภัยหนาว อุดรธานี องคมนตรี อำพน กิตติอำพน สิ่งของพระราชทาน