องคมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 19:56 น.

Views

ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะกรรมการฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและให้นโยบายการทำงาน ซึ่งการพัฒนาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ศูนย์ที่ 39 เป็นแห่งสุดท้ายของโครงการหลวง เริ่มโครงการเมื่อปี 2559 มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาพืชเสพติด ที่ต้องเร่งแก้ไขส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ขณะนี้หน่วยราชการต่าง ๆ ได้เข้าไปพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เช่น ถนน น้ำ ไฟฟ้า รวมถึงปัญหาด้านสิ่งเสพติด มีการลาดตระเวน ตัดทำลาย และทำงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อชี้แจงและให้แนวทางการทำงานตามนโยบายใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง

Tag : องคมนตรี มูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ โครงการหลวงเลอตอ จรัลธาดา กรรณสูต พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์