องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 19:57 น.

Views

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ที่รับเด็กยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ดำเนินกิจกรรมภายใต้คำขวัญที่ว่า "การศึกษาดี มีคุณธรรม นำวิชาการ" เพื่อสืบสานงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นักเรียนทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำพระบรมราโชบายมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลตลอดไป

ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมชมห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ห้องคอมพิวเตอร์ และการแสดงชุดนกกรงหัวจุก ด้านผลการเรียน นักเรียนเคยสอบโอเน็ตได้ที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
              
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุคนธาวาส ในปี 2505 เกิดวาตภัยครั้งรุนแรงที่แหลมตะลุมพุก ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย ในปี 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมพระราชทานชื่อใหม่ว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารพระราชทาน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 163 คน

Tag : องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12