News

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 08.37 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ของขวัญแห่งมิตรภาพ : สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย" ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 200 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เพื่อทบทวนความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนนำเสนอเอกสารและแหล่งข้อมูลใหม่สำหรับการศึกษา รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ

ในการนี้ ทรงฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย" โดย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

โอกาสนี้ ทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The Queen And The White City : สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับนครสีขาว" มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐอเมริกา ในสมัยรัชกาลที่ 4, พระปรีชาสามารถด้านการหัตถศิลป์ในสมัยรัชกาลที่ 5, พระราชกรณียกิจในงานเวิลด์ โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน ณ นครชิคาโก ในปี 2436 ซึ่งมีหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน เพื่อเผยแพร่ผลผลิตด้านการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ มีผู้เข้าร่วมงาน 26 ล้านคน โดย สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงอำนวยการจัดส่งผลงานศิลปหัตถกรรมไทยไปร่วมแสดง ซึ่งภายในงานมีการประกวดผลผลิต ประดิษฐกรรม และผลิตภัณฑ์ ผู้เป็นเจ้าของผลงานจะได้รับรางวัลแผ่นทองจารึกชื่อพร้อมประกาศนียบัตร โดยประเทศไทยหรือราชอาณาจักรสยามในสมัยนั้น ได้รับรางวัล 101 รายการ ในจำนวนนี้มีผลงานฝีพระหัตถ์ สิ่งของส่วนพระองค์ หรือสิ่งของในพระนามาภิไธย สมเด็จพระพัสวัสสาอัยยิกาเจ้า จำนวน 22 รายการ เช่น รูปปักสำหรับติดหลังสมุด, ฉากพับปักไหมและผ้าลายเขียนทองและขัดเงา

สำหรับงานสัมมนาทางวิชาการนี้มีกิจกรรม อาทิ การสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น "ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยในยุคสงครามเย็น" และ "บทเรียนจาการทำงานของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอมริกาประจำประเทศไทยในยุคสงครามเวียดนาม" นอกจากนี้ มีนิทรรศการสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดแสดงภาพถ่ายผลผลิตที่เคยนำไปจัดแสดงในงานเวิล์ด โคลัมเบียน เอ็กซ์โปซิชัน และขนมไทยที่เคยนำไปจัดแสดงด้วย

เวลา 14.47 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของคณะกรรมากรมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยในปี 2558-2561 ได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารพระราชทานสำหรับการบริการไตเทียมและกายภาพบำบัด โครงการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงพยาบาล การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 11 แห่ง

เวลา 17.48 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ นายประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราภาพ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สิริอายุ 86 ปี

นายประเวศ ลิมปรังษี เป็นบุตรของ นายเชื่อง และนางสีลิ่ม ลิมปรังษี เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2474 หลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดจันทราราม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี และโรงเรียนศิลปศึกษา เรียนวิชาช่างไทย ก่อนจะเข้าศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มชีวิตการทำงานในตำแหน่งครูตรี คณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และย้ายไปประจำกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร และได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ จนดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษสถาปนิก 9 ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ กรมศิลปากร โดยได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมดีเด่น จนได้รับการยกย่องจำนวนมาก เป็นสถาปนิกที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบผูกลายไทยได้งดงาม มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การออกแบบพระอุโบสถ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน, พลับพลา พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราช ณ ท้องสนามหลวง, พระเมรุมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชินี ในรัชกาลที่ 7 และบูรณะพระธาตุพนม โดยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเคลตัน สหรัฐอเมริกา และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ในปี 2532 ต่อมาในปี 2538 ได้รับยกย่องเป็นปูชนียบุคคลดีเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย, เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม ด้านสถาปัตยกรรมไทย ในปี 2539 และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในปี 2542

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด