News

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

เวลา 13.52 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ในหัวข้อ "ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านมา ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยด้วยรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยมีการแสดงปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านของไทยและต่างประเทศ, การสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นจากมุมมอง และประสบการณ์ของนานาชาติและประเทศไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนา ขับเคลื่อนประชาธิปไตยและนำพาสังคมการเมืองสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

ในการนี้ ทรงเปิดนิทรรศการ "20 ปี สถาบันพระปกเกล้า" ซึ่งจัดแสดงความเป็นมาของสถาบันฯ, งานวิจัยดีเด่นของสถาบันฯ, นิทรรศการผลงานของภาคีเครือข่ายที่ได้รับรางวัลของสถาบันฯ ประจำปี 2561 อาทิ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมความซื่อตรง จากการทำโครงการเก็บให้ได้คืน โดยให้นักเรียนในโรงเรียนที่เก็บของได้นำมาแจ้งกับทางโรงเรียนเพื่อคืนให้แก่เจ้าของ, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมเครือข่าย จากการดำเนินงานพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัยในพื้นที่ เพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด