องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดสตูลและกระบี่

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของโรงเรียนฯ โดยพบว่าโรงเรียนยังขาดแคลนเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนในบางสาระวิชา ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดซื้อต่อไป โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพแบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์งานช่าง หัตถเวช การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำขนมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก และการทอผ้า โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 746 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำทั้งหมด

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 จังหวัดกระบี่ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 638 คน มีผลงานทางการศึกษามากมาย เช่น รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขนาดกลาง รางวัล Best of The Best โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ปีการศึกษา 2558 สำหรับปัญหาในขณะนี้ ทางโรงเรียนมีความเป็นห่วงนักเรียนที่ต้องข้ามถนน มูลนิธิฯ จึงได้แนะนำให้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวก ส่วนเรื่องเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ททีวี ซึ่งมีความจำเป็นในยุคปัจจุบัน มูลนิธิฯ พร้อมสนับสนุนและพยายามผลักดันให้มีให้ครบทุกห้องเรียน โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานของครู และนักเรียน ในการสาธิตการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ซึ่งการเดินทางไปตรวจเยี่ยมครั้งนี้ สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก

Tag : องคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สตูล กระบี่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์