จ๊อบไทยเผย 10 สวัสดิการที่คนต้องการจากองค์กร

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 01:07 น.

Views

เว็บไซต์ "จ๊อบไทย" (JobThai) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศ จำนวน 7,420 คน ในเรื่องสวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร พบว่า 10 สวัสดิการแรกที่คนทำงานต้องการมากที่สุด ได้แก่ โบนัส, วันหยุด วันลาตามกฎหมาย, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, ค่าล่วงเวลา, เงินออมพิเศษ, ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวพนักงาน, เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้, ประกันชีวิต, และเบี้ยขยัน

โดยผลสำรวจเผยให้เห็นว่าสวัสดิการที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการนอกเหนือจากเรื่องรายได้ คือ สวัสดิการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว และประกันชีวิต แต่กลับไม่ได้ถูกนำมาเป็นสวัสดิการที่องค์กรมอบให้แก่พนักงานใน 10 สวัสดิการแรก          

"จ๊อบไทย" ยังระบุว่าการจะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใด นอกจากเรื่องผลตอบแทนที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว สวัสดิการนับเป็นปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญรองลงมา

ขณะที่ผลสำรวจฝ่ายบุคคลทั่วประเทศ จำนวน 457 คน ในเรื่องสวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน พบว่า 10 สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงานมากที่สุด ได้แก่ วันหยุด วันลาตามกฎหมาย, ประกันสังคม, โบนัส, ค่าล่วงเวลา, กิจกรรมสันทนาการ, ชุดทำงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, เบี้ยขยัน, เงินสนับสนุน, และประกันอุบัติเหตุ

โดยสวัสดิการที่องค์กรให้แก่พนักงานกับสวัสดิการที่พนักงานต้องการ พบว่าตรงกัน 5 สวัสดิการ ได้แก่ โบนัส, วันหยุด วันลาตามกฎหมาย, ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, และเบี้ยขยัน

คนทำงานในแต่ละกลุ่มยังต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน ถ้าดูจากช่วงอายุคนทำงาน พบว่ากลุ่มคนทำงาน Gen X ให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านเงินออม เนื่องจากเป็นวัยใกล้เกษียณ ขณะที่กลุ่มคนทำงาน Gen Y และ Gen Z ให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยันมากกว่า ถ้าแบ่งตามเพศพบว่าคนทำงานเพศชายต้องการเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ ส่วนเพศหญิงต้องการเงินค่าล่วงเวลา

จากผลสำรวจตามประเภทธุรกิจ พบว่าคนทำงานในธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม, บริการ, ค้าปลีก, ยานยนต์ และก่อสร้าง ต้องการสวัสดิการที่เหมือนกัน คือ โบนัส, วันหยุด วันลาตามกฎหมาย, และประกันสังคม ส่วนคนทำงานในธุรกิจยานยนต์ต้องการสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว และเงินออม ด้านคนทำงานในธุรกิจก่อสร้าง ต้องการเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้

ขณะที่พบว่าคนทำงานในกรุงเทพฯ ต้องการสวัสดิการเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ เพราะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ ทำให้สามารถจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้มากขึ้น ส่วนคนทำงานในต่างจังหวัด ต้องการสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว

อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงาน เตือนลูกจ้างที่คิดจะหยุดงานชุมนุมเรียกร้องสวัสดิการโบนัสปลายปี ว่าเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างได้ โดยแนะนำให้ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์ เจรจากันด้วยเหตุผลจะดีกว่า

ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เปิดเผยว่า ปีนี้สถานการณ์ข้อเรียกร้องสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มลดลง โดยช่วงปลายปีของทุกปีมักจะมีข้อเรียกร้องเรื่องเงินโบนัส, ขอขึ้นเงินเดือน, และสวัสดิการต่างๆ

ที่ผ่านมาลูกจ้างส่วนใหญ่ใช้วิธีนัดหยุดงาน รวมตัวชุมนุมเรียกร้อง ซึ่งอาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างงาน และไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายได้ จึงขอเตือนให้นายจ้างและลูกจ้างยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน เจรจากันด้วยเหตุผล นายจ้างควรชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมา ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้สั่งให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด

Tag : สวัสดิการ สวัสดิการพนักงาน