องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 20:53 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จำนวน 700 ผืน, หอประชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จำนวน 500 ผืน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎร พร้อมกันนี้ ยังได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวนายชื่น บุญมา และนางปวก เมืองมาคำ ซึ่งไม่สามารถเดินทางมารับได้เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วย สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎร โดยยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารราษฎรที่มารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย

สำหรับจังหวัดเชียงราย แบ่งเขตปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,751 หมู่บ้าน จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปี 2562 มีราษฎรต้องการเครื่องกันหนาว 312,534 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย รวมผู้ประสบความเดือดร้อน 79,812 คน ซึ่งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดเชียงราย ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาเครื่องกันหนาวแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวแล้วจำนวนหนึ่ง

Tag : องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เชียงราย ภัยหนาวเชียงราย