พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 20:54 น.

Views

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน, หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ทั้งนี้ จังหวัดพะเยามีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขาสลับพื้นราบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูเขาจะมีสภาพอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด ทำให้ราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการทุพพลภาพ ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งปีนี้มีราษฎรที่ต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 82,731 คน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน องคมนตรี จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พะเยา