องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 20:55 น.

Views

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานด้านการศึกษา สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเหนือคลอง เปิดสอนเมื่อปี 2465 ต่อมาอาคารเกิดชำรุดจึงได้รับบริจาคที่ดิน 11 ไร่ 1 งาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน และในปี 2505 ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน และพระราชทานนามว่า "ราชประชานุเคราะห์ 1" ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 1,041 คน ที่ผ่านมาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียน จัดการเรียนรู้การสหกรณ์พระราชทาน    
             
ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 889 คน มีผลงานโดดเด่น อาทิ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ระดับดีเด่น และผู้อำนวยการยังได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 7
              
โอกาสนี้ องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในเรื่องการเรียนในโรงเรียนว่า "ความรู้ที่ได้ไม่ใช่แค่ความรู้ในเรื่องการเรียนอย่างเดียว แต่จะมีความรู้ในด้านการดำเนินชีวิตด้วย ซึ่งอยากให้ทุกคนพยายามค้นหาแนวทางของตนเอง และให้เพิ่มเติมทักษะวิชาชีพควบคู่กับการเรียนการสอนในทางวิชาการด้วย"

Tag : พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระบี่ กระบี่