News

รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวชาวนาไร่ละ 1,500 บาท กว่า 4 ล้านครัวเรือน

นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หลังเปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ หลังจากการปลูกไปแล้ว 15 วัน โดยจะมีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาว่า มีการปลูกข้าวจริง ตามที่แจ้งไว้หรือไม่นั้นซึ่งมีเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปีขึ้นทะเบียนทั้งประเทศกว่า 4,220,000 ครัวเรือน ล่าสุด ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ เพียงกว่า 4,058,000 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 54 ล้านไร่

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งมอบรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณา ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส.เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร ไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 12 ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท ซึ่งขณะนี้จ่ายไปกว่า 2,400 ล้านบาทแล้ว

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่การเกษตร และสามารถติดตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ที่ ธ.ก.ส.ในพื้นที่

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีหน้า จาก 11 ล้านตัน เหลือ 10 ล้านตัน มูลค่าราว 5,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจากขณะนี้จีนยังมีสต็อกข้าวเหลือในปริมาณมาก และยังคงระบายสต็อกข้าวออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวบางส่วนถูกส่งออกไปยังแอฟริกา เบื้องต้นประเมินว่าอาจทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนนี้ รวมทั้งการแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น รวมทั้งขณะนี้ข้าวหอมมะลิไทยราคาค่อนข้างสูง ทำให้ประเทศคู่ค้าหันไปซื้อข้าวจากที่อื่นแทน

และเป็นที่น่าสนใจว่า ขณะนี้เมียนมาได้กลับมาติด 1 ใน 5 ประเทศผู้ส่งออกข้าวโลกอีกครั้ง และในปีหน้าคาดว่าเมียนมาจะส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกสูงถึง 3 ล้านตัน ไล่หลังปากีสถานซึ่งส่งออก 4.3 ล้านตัน ถือเป็นตลาดที่น่ากลัวของไทย