พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปลดล็อกกัญชา ล่าสุดเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 00:26 น.

Views

เป็นการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ที่สาระสำคัญคือ การอนุญาต ผลิต นำเข้าหรือส่งออก กัญชา และกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ นำไปใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัวได้ โดยให้กำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกเพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงการเสพในปริมาณที่ไม่ผิดกฎหมาย ภายใต้การควบคุมเข้มงวด รวมถึงผู้ที่ขออนุญาตครอบครองกัญชาด้วย ทั้งนี้มีมติเสนอให้รัฐบาลพิจารณากฎหมายฉบับนี้ภายใน 30 วัน ก่อนส่งกลับให้ สนช. พิจารณาต่อไป

ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายของ สนช. และยกร่างประกาศกฎกระทรวง เพื่อให้รองรับทันทีที่กฎหมายของ สนช.มีผลบังคับใช้