สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 19:51 น.

Views

เวลา 15.16 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางฮานาน โรบิลลียาร์ด ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูต ออสเตรเลีย