พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธาตุทอง

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 19:52 น.

Views

เวลา 15.25 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดธาตุทอง ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วัดธาตุทอง สร้างขึ้นเมื่อปี 2481 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2483 พื้นที่วัดในอดีตมี 2 วัด คือ วัดหน้าพระธาตุ และวัดทองล่าง ซึ่งวัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยา หน้าวัดมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนวัดทองล่าง เดิมเป็นสวนผลไม้ กลางสวนมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เจ้าของสวนจึงบริจาคที่ส่วนนั้นสร้างเป็นวัด เรียกว่า "วัดทองล่าง" ต่อมาในปี 2480 รัฐบาลในสมัยนั้น ต้องการสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ จึงได้เวนคืนที่ดินวัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง ทางคณะสงฆ์จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลือกสถานที่สร้างวัด จากนั้นได้ย้ายเสนาสนะ ถาวรวัตถุทั้ง 2 วัด มาปลูกสร้างรวมกัน ณ สถานที่ตั้งพระอารามในปัจจุบัน โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นองค์อุปถัมภ์ และทรงนำมงคลนามทั้ง 2 วัดนี้มารวมกัน ประทานนามใหม่ว่า "วัดธาตุทอง" ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับวัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะวัดธาตุทอง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายผ้าพระกฐิน ผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดธาตุทอง