News

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดพังงา และภูเก็ต

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมร่วมประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบว่าประสบปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย ทางจังหวัดพังงาจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพแบบบูรณาการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน เช่น การแกะสลัก เพ้นต์ผ้าปาเต๊ะ เย็บผ้า และตัดผม รวมถึงแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ทำนา เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ โรงเรียนแห่งนี้ เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านบางสัก หลังประสบภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปี 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างอาคารใหม่ และพระราชทานชื่อว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ปัจจุบันเปิดสอนชั้นปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีนักเรียน 655 คน 

จากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการผลงานด้านวิชาการ โครงการฝึกอาชีพของนักเรียน และพบปะกับครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เดิมคือ โรงเรียนบ้านกมลา ตั้งอยู่ติดชายหาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในปี 2547 อาคารเรียนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประเภทอยู่ประจำ และไป-กลับ 863 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด