News

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

บรรยากาศภายในตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านขนาดเล็ก ชาวบ้านที่อาศัยติดถนนสายน้ำปาด - บ้านโคก ยังคงวิถีชีวิตแบบสมัยล้านช้าง ที่มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำปาดไหลผ่าน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำนา ขณะนี้ต้นข้าวกำลังเติบโตสีเขียวปนเหลือง สูงกว่า 2 เมตร เต็มท้องทุ่ง  ชาวบ้านเรียก "ท่งนา" ตามภาษาถิ่น ใช้วิธีการทำนาแบบดั้งเดิม คือ "นาดำ" แหล่งท่องเที่ยวทางนวัตวิถี ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวแวะชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เส้นทางผ่านไปด่านการค้าชายแดนไทย - ลาว หรือด่านภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมดั้งเดิมของชาวบ้าน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์