ประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เตรียมรับรองสิทธิในการแต่งงานของกลุ่มเพศทางเลือก

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เตรียมรับรองสิทธิในการแต่งงาน และการมีชีวิตครอบครัวของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนธันวาคมนี้ 

ความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต เพื่อคุ้มครองให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฎิบัติและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามสิทธิมนุษยชนมีความคืบหน้าไปมาก ได้ดำเนินการมาจนเกือบถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว

โดยคณะทำงานร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ได้จัดเวทีทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ก่อนจะเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดให้เสร็จภายในเดือนนี้ ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในเดือนธันวาคมนี้ หากได้รับความเห็นชอบทุกขั้นตอนก็คาดว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะมีผลใช้บังคับได้ในปีหน้า

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต จะมีทั้งหมด 70 มาตรา เนื้อหาของกฎหมายจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้ใช้ชีวิตคู่ตามกฎหมาย มีสิทธิในการจดทะเบียนชีวิตคู่ การจัดการทรัพย์สินมรดก แต่ไม่สามารถรับรองบุตรและสวัสดิการต่าง ๆ ได้

Tag : ความหลากหลายทางเพศ แต่งงานเพศเดียวกัน พรบ คู่ชีวิต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ