Green Report : พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เสื่อมโทรม จ.สกลนคร

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยมีเนื้อที่มากกว่า 22 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 7.5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศ โดยพื้นที่ชุ่มน้ำ "หนองหาร" ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ถือเป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีเนื้อที่กว่า 77,000 ไร่ มีแม่น้ำสายหลัก 21 สายไหลมารวมกันที่นี่ โดยมีลำน้ำพุงเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเลสาบหนองหาร ตลอดทั้งปี

"หนองหาร" นับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้ กับชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศ ที่สำคัญหนองหารยังช่วยป้องกันภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ชาวบ้านเล่าว่า สภาพแวดล้อม "หนองหาร" เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ชุมชนเมืองขยายตัว เกิดกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะการทำเกษตรกรรม ที่ใช้สารเคมีมากขึ้น ซึ่งสารเคมีและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น ได้ถูกพัดพาลงสู่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารแห่งนี้ จนทำลายคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทบต่อคุณภาพน้ำ

ข้อมูล WWF ประเทศไทย ชี้ว่า พื้นที่ชุ่มน้ำ "หนองหาร" ยังขาดการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจน ขาดการให้องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ถึงแม้ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้ร่วมกับคนในพื้นที่ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ไว้ ทั้งการวางทุ่น ทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมการนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก แต่ก็ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ไม่มาก

ดังนั้น ความพยายามผลักดันให้ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ได้เข้าร่วมเป็นภาคี อนุสัญญาแรมซาร์ หรืออนุสัญญาว่าด้วนพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ อีกแห่งหนึ่งจึงมีความจำเป็น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และยับยั้งการสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้ำ ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และชุมชนได้อีกด้วย

การสำรวจครั้งนี้จะนำไปสู่แนวทางฟื้นฟู จากนั้นจะนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : WWF- World Wide Fund for Nature - องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล


Facebook Ch7HD Social Care

Tag : Green Report