ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 17.37 น. วันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ทูบีนัมเบอร์วัน" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่

จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งตลอดปี 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ให้มีความก้าวหน้าในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีการเผยแพร่กิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ปลุกกระแสให้ประชาชนและสมาชิก ได้ตระหนักรู้และต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผ่านสื่อโทรทัศน์ ในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ และรายการคนเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่, ด้านการพัฒนาและขยายเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยการเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เป็นการกระตุ้นการดำเนินงาน และการขยายเครือข่ายที่ได้ผลดีมากที่สุด ปัจจุบัน มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นทั่วประเทศกว่า 29 ล้านคน มีเครือข่ายชมรมฯ รวม 71,385 แห่ง, ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ จัดบริการศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 9,697 แห่ง, ด้านการพัฒนาวิชาการ มีการผลิตคู่มือองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิกและมาตรฐานการทำงาน เช่น จัดพิมพ์คำปรึกษาพระราชทานของประธานโครงการในวาระครบรอบ 12 ปี และ 15 ปี ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อเผยแพร่สู่เครือข่ายทั่วประเทศ

ในการนี้ พระราชทานแนวทางและแผนดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 16 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทูบีนัมเบอร์วัน