พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโพธิ์บางโอ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 16.14 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังอุโบสถ วัดโพธิ์บางโอ ตำบลชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งวัดฯ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงเสนาสนะ

วัดโพธิ์บางโอ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปี 2310 และมีการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวงเสนีบริรักษ์ ต้นตระกูล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โอรสในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังหลัง ในรัชกาลที่ 1 โดยข้อมูลจากสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร ระบุว่า เมื่อพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอุโบสถ สันนิษฐานว่าอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีการบูรณะใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในอุโบสถ มีพระพุทธรูปหินทรายแดงฉาบปูนปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ผนังอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนังศิลปะสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4 เขียนเรื่องวิปัสสนาญาณและธุดงควัตร โดยกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดโพธิ์บางโอ เมื่อปี 2542 ปัจจุบัน มีพระสงฆ์จำพรรษา 11 รูป มีพระอธิการไพฑูรย์ วิปุโล เป็นเจ้าอาวาส

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กฐินวัดโพธิ์บางโอ นนทบุรี กฐินวัดโพธิ์บางโอ ถวายผ้าพระกฐิน พระราชกรณียกิจ