สนช.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายภาษีที่ดิน เริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค.63

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติเอกฉันท์ 169 เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563

เป็นมติเห็นชอบในกฎหมายประวัติศาสตร์ ที่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นสากล ที่ สนช.ใช้เวลาพิจารณาถึง 19 เดือนก่อนให้มีการประกาศใช้ รวมถึงให้เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 และมีบทเฉพาะกาลยกเว้น และลดการจัดเก็บภาษีในช่วง 2-3 ปีแรก

สาระสำคัญของกฎหมายคือกำหนดการจัดเก็บภาษีเป็น 4 ประเภท คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นเช่นสำหรับอุตสาหกรรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ ซึ่งจัดเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกัน โดย 2 ประเภทหลังเก็บภาษีมากที่สุด

ทั้งนี้ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือบ้านหลังแรก มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

พร้อมกับมีบทเฉพาะกาลว่าใน 3 ปีแรก ยกเว้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบุคคลธรรมดาใช้เพื่อการเกษตรกรรม และให้ 2 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีให้ใช้อัตราเก็บภาษีที่ต่ำกว่าบทหลักกำหนดด้วย

Tag : กฎหมายภาษีที่ดิน ภาษีที่ดิน ภาษี กฎหมายภาษี สนช