องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎร

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง โดยใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ "บ้านเล็กในป่าใหญ่" เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

Tag : องคมนตรี องคมนตรี พลากร พลากร สุวรรณรัฐ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยฟ้าห่มปก