องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรของสำนักงาน กปร. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ซึ่งสำนักงาน กปร.ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับต่าง ๆ รวม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ, หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรการอบรมวิทยากรและการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ และการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ องคมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขแห่งทวยราษฎร์"

Tag : องคมนตรี องคมนตรี จรัลธาดา จรัลธาดา กรรณสูต โครงการพระราชดำริ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร เข็มวิทยฐานะ