พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 15.06 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทรงถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งกลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและใช้ในกิจการของวัด

วัดแห่งนี้ สังกัดธรรมยุติกนิกาย ในปี 2531 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานที่ดิน 62 ไร่เศษ ให้สร้างวัดในพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ของนางสาวจำรูญ ภูไทย และนางสาวจำเริญ ไวทยานุวัติ ผู้ถวายที่ดิน ต่อมาในปี 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามวัด และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี 2542 ปัจจุบัน มีพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา รวม 81 รูป

เวลา 16.25 น. เสด็จไปยังวัดเชิงเลน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถและวิหาร

วัดเชิงเลน สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง พร้อมกับชุมชนบ้านปากเกร็ดน้อย และด่านขนอนบ้านปากเกร็ดน้อย โดยได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่วัดจัดสร้างสถานีอนามัยไว้คอยดูแลรักษาคนในชุมชน, จัดสร้างโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กในชุมชน โดยเฉพาะที่มาจากครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและคนในชุมชนดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน มีพระครูนนทคุณพิพัฒน์ ประเสริฐ อมโร เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้พัฒนาวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จัดตั้งศูนย์เผยแพร่ศีลธรรมวัดเชิงเลน จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนทั่วไป เดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งจัดโครงการอบรมและบรรพชาเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือนเมษายนของทุกปี วัดแห่งนี้ มีพระสงฆ์ จำพรรษา 26 รูป สามเณร 18 รูป

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายผ้าพระกฐิน วัดสิรินธรเทพรัตนาราม วัดเชิงเลน