รายงานพิเศษ : ลุ้นยูเนสโก ขึ้นบัญชีมรดกโลก โขนไทย

วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยองค์การยูเนสโก จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้วครั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นตัวแทนชาวไทย เข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐมอริเชียส ในฐานะภาคีสมาชิกลำดับที่ 171 พร้อมกับนำศิลปะการแสดง"โขน" ของไทย มาเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นครั้งแรกในประเภทตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า "Khon,masked dance drama in Thailand"

การพิจารณาขึ้นบัญชีโขนไทย เป็นตัวแทนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติครั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ 5 ข้อ เช่น เรื่องที่นำเสนอขึ้นบัญชีจะต้องได้รับการส่งเสริม ให้ความสำคัญ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับโลก อีกทั้งต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากชุมชน กลุ่มหรือ มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน ต้องเป็นเรื่องที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในประเทศไทยแล้วด้วย

และในช่วงประชุมหากโขนไทย ได้รับประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไทยเราก็ได้นำเครื่องโขน ข้ามน้ำ ข้ามทะเล เพื่อจัดโชว์การแสดงโขนชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา บนเวทีในที่ประชุม พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อให้นานาชาติที่เข้าร่วมได้เห็นความยิ่งใหญ่และสวยงามของศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย

Tag : ยูเนสโก โขนไทย