กระทรวงเกษตรฯ เร่งลงพื้นที่แก้ปัญหาราคายางพารา

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ เร่งรัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหา 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ว่าสามารถชักจูงให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้มากเพียงใด

รวมทั้งเร่งดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำยางพาราไปทำถนน และให้การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,800 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ หากทั้งสองเรื่องมีอุปสรรคใดๆ ให้รีบแก้ไขทันที และถ้าเกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ ก็ให้รีบรายงานส่วนกลางเพื่อเร่งเข้าดำเนินการ

โดยให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการวางระบบรับรายงานผลการตรวจติดตามงานดังกล่าว และรายงานให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ทราบทุกระยะ โดยให้เริ่มรายงานทันทีที่ลงพื้นที่ภายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้