องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 19:53 น.

Views

ที่อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 "สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา" ซึ่งจัดขึ้นจนถึง 5 ธันวาคมนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย, การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ, ระดับนานาชาติ และภาคนิทรรศการ ได้แก่ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนต้นแบบ และการผลิตและพัฒนาครู และยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง ในรูปแบบแบบนิทรรศการด้วย

Tag : องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประชุมวิชาการราชภัฏ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ราชภัฏวิจัย