Green Report : ปัญหาการกร่อนของดินต้องเร่งแก้ไข

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สภาพดินในประเทศไทย นักวิชาการ ระบุว่าขณะนี้อยู่ในขั้นเสื่อมโทรม โดยปัญหาหลักมาจากการกร่อนของดิน หรือการสูญเสียหน้าดิน จากการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่ดอน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวนของประเทศ ประกอบกับเรามีสภาพอากาศฝนตกชุก น้ำไหลพัดพาตะกอนดินลงมาสู่พื้นที่ราบ จึงเกิดปัญหาการสูญเสียหน้าดิน
              
ทำให้นักวิชาการ มองว่าปัจจุบันนี้ ปัญหาการกร่อนของดิน ถือเป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากเกิดแทบทุกภาคของประเทศ               
              
ปัญหานี้เกิดสะสมมานานจนรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผชิญกับปัญหาการกร่อนของดินรุนแรงที่สุด เนื่องจากเนื้อดินมีความหยาบ พื้นที่ค่อนข้างลาดชัน และเกษตรกรปลูกพืชไร่ อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการปกป้องหน้าดิน
              
เช่นเดียวกับภาคเหนือ ซึ่งมีความลาดชันสูง ทำให้เกิดดินไหลได้ง่าย ยิ่งหากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดการกร่อนดินได้ หรือแม้แต่จะเป็นพื้นที่ราบก็ตาม
              
ผลเสียจากการกร่อนดิน เมื่อหน้าดินถูกชะล้างทำลายจะทำให้สารอินทรียวัตถุในดินต่ำ การใช้ปุ๋ยเคมีบำรุงพืช จึงไม่เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้พืชที่เพาะปลูกให้ผลผลิตน้อย และมีคุณภาพต่ำ ไม่เป็นไปตามสายพันธุ์
              
นักวิชาการยกเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่ดีเท่าที่ควร จำเป็นต้องจูงใจเกษตรกรให้มาช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหา คือการนำหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ เนื่องจากหญ้าแฝกช่วยป้องกันการเสื่อมโทรม ดักตะกอนดิน กักเก็บความชื้น เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และป้องกันดินถล่มได้เป็นอย่างดี จากรากที่ยาวหยั่งลึกมากถึง 3 เมตร
              
การปลูกหญ้าแฝก เมื่อแตกหน่อจะรวมกันเป็นกอแน่น ไม่แผ่ขยายออกไปด้านข้าง ไม่ต้องดูแลมาก ทนแดดทนฝน และบริเวณรากยังเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ ซึ่งจะมีผลดีต่อเกษตรกรในระยะยาว
              
การกร่อนดิน ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่นตะกอนดินถูกพัดพาทับถมลงสู่แหล่งน้ำ หรือแม้กระทั่งหอบนำสารเคมีจากการปลูกพืชจากด้านบนปนเปื้อนลงสู่ด้านล่าง 

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report