สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 08.57 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทรงเปิดอาคารนามพระราชทาน "อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ประดับที่ชื่ออาคาร โดยเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ สำหรับใช้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชุม อบรมสัมมนา จัดนิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ตอบรับบริบทของสภาพแวดล้อม และสะท้อนถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องโถงอเนกประสงค์ ความจุ 5,000 คน ห้องประชุมย่อย 10 ห้อง พร้อมพื้นที่บริการ และพื้นที่สนับสนุนต่าง ๆ

เวลา 09.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน, พระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ 3 รางวัล รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 1 คน, พระราชทานทุนภูมิพลแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รวม 33 คน, พระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 7,939 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถพร้อมแล้ว ย่อมกระตือรือร้นใส่ใจที่จะประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ความสำเร็จ แต่เมื่อออกไปทำงานจริง อาจจะพบว่างานที่ต้องปฏิบัตินั้นเป็นงานหนัก งานยาก งานใหญ่ ดูจะเกินกำลังความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติให้สำเร็จได้ บัณฑิตจึงจำเป็นต้องมีความอดทน และมีความศรัทธา ความอดทน จะช่วยให้เราไม่ย่อท้อหรือหวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความยากลำบากในการทำงาน ส่วนความศรัทธา เชื่อมั่นว่าวิชาการเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้คนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิชาการ และติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลาย พยายามฝึกฝนความอดทน และปลูกฝังความศรัทธาที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ถ้าทำได้ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานที่ทุกคนปรารถนา ก็จะเป็นจุดหมายที่อยู่ไม่ไกลเกินไปนัก"

หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เสด็จออก ณ ห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ตำรวจตระเวนชายแดนผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บัณฑิต และนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บัณฑิต นิสิต และนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายรายงานผลการศึกษา และผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

เวลา 15.29 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561" ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการนักเรียนที่มีจำนวนมาก เป็นอาคารสูง 3 ชั้น 24 ห้องเรียน สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ส่วนใต้ถุนโล่ง ใช้สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร

โรงเรียนผดุงนารี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2469 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 4,128 คน ที่ผ่านมาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่หลายปีการศึกษา และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น และเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ เปิดอาคาร พระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี