สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 21:04 น.

Views

เวลา 17.09 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี ในปี 2560 ตามพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างและพัฒนาความรู้ บุคลากร ตลอดจนการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทย โดยได้พระราชทานชื่ออาคาร อันมีความหมายว่า "ศูนย์การแพทย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง" ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ บนพื้นที่ 24 ไร่ เริ่มดำเนินโครงการจัดสร้างตั้งแต่ปี 2560 โดยศูนย์การแพทย์ฯ แห่งนี้ จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่สามารถให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ด้วย ทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ สาธารณสุข และให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่จะรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์