คอลัมน์หมายเลข 7 : เลือกตั้ง 62 กกต. สกัดกั้นคนโกง

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ขอพักเรื่องตรวจสอบทุจริต 1 วัน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนมีการเลือกตั้ง สส.ในปีหน้า ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางอนาคตประเทศ โดยประชาชนเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อออกกฎหมาย และฝ่ายบริหาร เพื่อบริหารประเทศและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ให้ประชาชน จึงจำเป็นต้องได้คนดีมีคุณธรรมมาทำงานเป็นตัวแทนของประชาชน

การเลือกตั้ง สส.ในปีหน้านี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก 4 ฉบับที่เกี่ยวข้อง มีระเบียบปฏิบัติหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตได้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7