สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 19:52 น.

Views

เวลา 14.33 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง แด่พระภิกษุ 6 รูป, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย 14 คน, พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต และพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง รวม 370 คน ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รวม 7 จังหวัด เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน

การจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ดำเนินการโดยโรงพยาบาลประจำจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ทำหน้าที่เป็นแกนกลางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการจัดหาโลหิต และให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือข่ายของเหล่ากาชาดภาค 7 รวม 47 แห่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดหาโลหิตได้ปีละ 20,000 ยูนิต จากเป้าหมายปีละ 28,800 ยูนิต โดยโลหิตส่วนหนึ่งได้รับการจัดส่งมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญกาชาด พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ บริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 เหรียญกาชาดสมนาคุณ