สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 19:53 น.

Views

เวลา 14.57 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, รายงานงบการเงิน, ภาพรวมสถิติของผู้มารับบริการในปี 2559-2561 นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อผู้ประสบภัย, โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์, โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำบุคลากรใหม่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และเริ่มปีการศึกษาใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา

โดยมีพระดำรัสถึงหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าจะต้องเป็นผู้มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังทรงเล่าถึงประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งอยากจะให้ทุกคนในที่นี้ได้ร่วมกันคิดหาวิธีในการลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสุนัข เช่น การเขียนภาพการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อที่จะให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักวิธีป้องกันอย่างถูกต้อง

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์