ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 15:20 น.

Views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2561
เป็นประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการจัดการจราจรของงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยมีการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนชาวไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการจัดการจราจรในงานดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) (2) (4) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 419/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมอบอำนาจให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (งานจราจร) กำกับบริหารราชการ สั่ง และปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2561"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
ข้อ 3 ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน ถึงพระลานพระราชวังดุสิต ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา
ข้อ 4 ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล 1 ถึงแยกวัดเบญจฯ ในช่องทางเดินรถที่ชิดขอบทางด้านซ้ายฝั่งสวนอัมพรและสนามเสือป่า จำนวน 1 ช่องทางจราจร กำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน
ข้อ 5 ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาทั้งสองฝั่ง ในถนนดังต่อไปนี้
          5.1 ถนนพิษณุโลก
          5.2 ถนนราชสีมา
          5.3 ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน ถึงแยกพระรูปรัชกาลที่ 5
          5.4 ถนนราชวิถี ตั้งแต่เชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ฝั่งพระนคร ถึงแยกอุภัยเจษฎุทิศ
          5.5 ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกสุโขทัย
ข้อ 6 กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ในถนนดังต่อไปนี้
          6.1 ถนนราชดำเนินนอก จากแยกสวนมิสกวัน ไปทางแยกพระรูปรัชกาลที่ 5
          6.2 ถนนศรีอยุธยา จากแยกพระรูปรัชกาลที่ 5 ไปทางแยกวัดเบญจฯ
          6.3 ถนนศรีอยุธยา จากแยกพระรูปรัชกาลที่ 5 ไปทางแยกพล 1
ข้อ 7 ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล 1 ถึงแยกวัดเบญจฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.
ข้อ 8 ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปรัชกาลที่ 5 ถึงแยกสวนมิสกวัน ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.
ข้อ 9 ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกวัดเบญจฯ ถึงแยกพาณิชยการ กำหนดการจอดรถ หรือที่จอดพักรถ สำหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.
ข้อ 10 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้
          10.1 รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่
          10.2 รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ข้อ 11 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

Tag : ราชกิจจานุเบกษา จัดการจราจร อุ่นไอรักคลายความหนาว