รวมพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 19:42 น.

Views

ทุกภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตเต็มรูปแบบ ขณะที่รัฐบาลย้ำบังคับใช้กฎหมายและปลูกฝังจิตสำนึก เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช., องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ที่จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยขึ้น ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทุจริต โดยมีกลไกหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อน สร้างการรับรู้ ปลุกสังคมให้ตื่นตัวไม่ทนต่อการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากมอบรางวัลให้บุคคล และหน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนต่อต้านการทุจริตแล้ว นายกรัฐมนตรี รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเต็มรูปแบบรวมถึงประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

สำหรับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี 2018 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านั้น เรื่องนี้ประธาน ป.ป.ช.ยอมรับเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการประเมินเกิน 50 คะแนน แต่จากภาพรวมแก้ไขปัญหา และการตื่นรู้ของสังคมไทย จะช่วยให้คะแนนและอันดับของประเทศดีขึ้น รวมถึงจะดียิ่งขึ้นเมื่อประเทศไทยมีการเลือกตั้ง

Tag : วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันต่อต้านคอร์รัปชัน คอร์รัปชัน