สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 09.10 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อัมพร อัมพโร และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 5 คน จากนั้น มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น, รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี 2561 จำนวน 6 คน สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 7,382 คน 

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ให้บรรลุผลสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถแล้ว ความรับผิดชอบก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขาดเสียมิได้ เพราะคนเราแม้จะมีความรู้ ความสามารถเพียงใด หากปฏิบัติงานโดยไม่มีความรับผิดชอบ งานที่ทำก็อาจจะติดขัดล่าช้า หรือบกพร่องเสียหาย ไม่อาจประสบผลสำเร็จที่ดีได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในงาน ทั้งงานส่วนตน คือการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงาน สร้างตัว สร้างฐานะ ทั้งงานส่วนรวม คือ งานที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมอยู่ ด้วยงานในหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่าย ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานส่วนรวม และผลสำเร็จของงานแต่ละส่วน ย่อมประกอบกันขึ้นเป็นความสำเร็จของส่วนรวม บัณฑิตทั้งหลายมีความรู้ ความสามารถเป็นสมบัติประจำตัวอยู่แล้ว จึงควรจะได้ตั้งใจปฏิบัติงาน ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง โดยระลึกไว้เสมอว่า ความรับผิดชอบนั้น เป็นคุณลักษณะประการสำคัญของผู้เป็นบัณฑิตแท้"

เวลา 15.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการพระราชทานพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง แด่พระสงฆ์ 18 รูป, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย รวม 50 คน, พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต และพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง จำนวน 775 คน ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 รวม 7 จังหวัด ประจำปี 2559-2560 เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย            

สำหรับการจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 ดำเนินการโดยโรงพยาบาลประจำจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ทำหน้าที่เป็นแกนกลางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการจัดหาโลหิตในจังหวัดขอนแก่น และให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือข่ายของเหล่ากาชาดภาค 6 และจังหวัดใกล้เคียง รวม 72 แห่ง ปัจจุบัน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 สามารถจัดหาโลหิตได้ปีละ 22,175 ยูนิต จากเป้าหมายปีละ 32,760 ยูนิต โดยส่วนหนึ่งได้รับการจัดส่งมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พระราชทานปริญญาบัตร เหรียญกาชาด