พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 08.55 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ หน้าพระตำหนักพัชราภิรมย์ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในการนี้ ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน และทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ 10 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

เวลา 09.13 น. เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โอกาสนี้ ทรงปล่อยโค 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้ถวายโคเพศผู้และเพศเมีย เพื่อทรงปล่อยชีวิตเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สำหรับนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นางบังอร น้อยเมืองเปลือย เกษตรกรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลี้ยงดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ส่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถวายนกปรอดหัวโขน จำนวน 41 ตัว
              
จากนั้น เสด็จไปยังบริเวณท่าน้ำ ทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นปลาดุก จำนวน 41 ตัว ส่วนเต่า จำนวน 41 ตัว จะเชิญไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไป ในการนี้ กรมประมงได้ถวายพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลาแก้มช้ำ ปลายี่สกไทย ปลาโพง ปลาชะโอน และปลาบึก รวม 290,000 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปด้วย

จากนั้น เสด็จกลับไปยังวังศุโขทัย ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
              
โอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ฯ เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระตำหนักพัชราภิรมย์ หลังจากผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ฯ เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล แล้วเสร็จ คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น ได้ถวายแจกันดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วย

เวลา 10.24 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ จำนวน 29 คณะ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อาทิ คณะอัยการสูงสุด, มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา, คณะกรรมการคณะนักศึกษา บ.ย.ส.รุ่นที่ 16, โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1-3, โรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1-3, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดน้อยใน ในพระราชูปถัมภ์, และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
              
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา โดยทรงนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ ทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน และผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ ในปี 2560 สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนที่อาคารกองงานส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระบรมวงศานุวงศ์ โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปพระราชทานและถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ นอกจากนี้ ยังมีองคมนตรี ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนราชินี, โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์, สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ, บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักในนามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เวลา 14.10 น. เสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส BBG PRINCESS CUP 2018 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ The Victory และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ยกรบ โดยศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านอุเบกขา ในการนี้ ประทานพระวโรกาสให้ คณะผู้จัดการแข่งขันฯ เฝ้า ถวายเค้ก และถวายของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2561

สำหรับการแข่งขันฯ ครั้งนี้ สโมสรกีฬา บีบีจี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม ได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านกีฬา และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีนักกีฬาทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และนักกีฬามือวางอันดับโลก เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,200 คน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภท Rookie มือใหม่ทั่วไปชาย-หญิง และโรงเรียน, ประเภทเดี่ยวรุ่นทั่วไป ชาย-หญิง, ประเภทเดี่ยว เยาวชนชาย-หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 15 ปี 18 ปี 20 ปี และประเภทพิเศษทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศทุกประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ BBG Victory is Yours ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมา และของที่ระลึกของสโมสรกีฬา บีบีจี ที่จัดตั้งขึ้นมาจากโครงการ Bounce Be Good ในพระดำริฯ ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกีฬา เพื่อดึงศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยริเริ่มจากการฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิส มาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และขาดโอกาสจนประสบความสำเร็จ โดยปีนี้ ได้ขยายประเภทกีฬาออกเป็น กีฬาแบดมินตัน และกีฬาฟุตบอล รวมทั้งขยายพื้นที่การฝึกอบรมจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระกรณียกิจ BBG PRINCESS CUP 2018 คณะบุคคลเฝ้า