สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพพลานามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญอาหารพระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย ซึ่งให้บริการสงเคราะห์ และฟื้นฟูคนไข้โรคจิตที่อาการทุเลาแล้วจากโรงพยาบาล ที่ไม่มีญาติหรือถูกทอดทิ้ง โดยฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตเช่นเดียวกับคนปกติ, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง ซึ่งรับผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการบำบัดจากโรงพยาบาลศรีธัญญา และสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในความดูแล 548 คน
              
สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช สถานสงเคราะห์ต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร มีเด็กอายุ 6-18 ปี อยู่ในความดูแล 142 คน และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ซึ่งให้บริการผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ในด้านการจัดสวัสดิการสังคม เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เตรียมพร้อมคืนสู่ครอบครัวและสังคม พร้อมกันนี้ ยังได้พระราชทานเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของสถานสงเคราะห์ทั้ง 5 แห่ง โดยอาหารพระราชทาน ประกอบด้วย อาหารคาว-หวาน ขนม และผลไม้ อาทิ ข้าวหมูอบ ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ กระเพาะปลา หอยจ้อ แอปเปิ้ล และไอศกรีม ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่สถานสงเคราะห์ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา