News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของไปมอบแก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพราน ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ที่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นายหมู่โทกฤษดา ติเอียดย่อ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเทพาที่ 8 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณตลาดนัดท่าหยี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายหมู่โทกฤษดา อย่างหาที่สุดมิได้
              
ส่วนที่จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน วีระชัย มิฆเนตร ทหารประจำกองร้อย กองร้อยทหารพราน 2205 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านละโพะ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด