พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

เวลา 14.25 น วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิต สุรพัฒน์ กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ และนายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนายจารุเดช อาสิงสมานันท์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล สหราชอาณาจักร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล สหราชอาณาจักร