สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารวิจัยและผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 17.11 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโครงการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรพันธุ์ไม้หอม และงานสกัดสารทุติยภูมิ ภายในบริเวณตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารวิจัยและผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งสร้างขึ้นสนองพระดำริ ด้วยทรงมีพระปณิธานในการทรงงานด้านการวิจัย และหาวิธีการในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ ในทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นสถานที่วิจัย สกัดพืชสมุนไพรไทย และผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมิถุนายน 2562 โดยเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบ ชั้นที่ 1 แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ในกระบวนการผลิต และพื้นที่นอกการผลิต เพื่อป้องกันการเจือปนจากสิ่งไม่พึงประสงค์, ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่สำหรับบริหารงานธุรการและระบบประกอบอาคาร และชั้นที่ 3 เพื่องานปฏิบัติการทดลอง และที่ประทับส่วนพระองค์

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วางศิลาฤกษ์อาคารวิจัย โครงการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรพันธุ์ไม้หอม พระราชกรณียกิจ งานสกัดสารทุติยภูมิ