วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

วันนี้มีพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 86 ปี โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะบุคคลและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ รวมถึงผู้แทนจากพรรคการเมืองร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบัง คมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, ประธาน และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการนำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคับ จากนั้นรอเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานประดับพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย