สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ และกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

เวลา 16.07 นาที วานนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ณ ที่นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
              
จากนั้นทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และทอดพระเนตรนิทรรศการและร้านค้าต่างๆ ภายในงานฯ ซึ่งพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2443 ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน และหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่ม สะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม และศิลปะแบบไทยๆ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชน รวมทั้งสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด  พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลองต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้ในการคมนาคม การค้า และการขนส่ง ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการแก่ประชาชน จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดแตรให้สัญญาณ เริ่มขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุ่นไอรัก โดยทรงจักรยานนำพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  และพสกนิกร  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ไปตามเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นในพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกาย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว และสังคม โดยผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ไปตามถนนราชดำเนิน และสายน้ำคูคลองที่หล่อเลี้ยงชุมชนอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งตลอดสองข้างทาง มีพสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก โดยทรงจักรยานผ่านเส้นทางต่างๆ ข้ามสะพานพระปกเกล้า เข้าถนนประชาธิปก ถึงบริเวณวงเวียนใหญ่ ที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผ่านถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ มุ่งสู่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านตลาดสดเทศบาลประจำอำเภอพระประแดง ถนนนครเขื่อนขันธ์ ถนนเพชรหึงษ์ ก่อนเข้าสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ในเวลา 19.37 น.
              
ในการนี้ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งผินพระพักตร์ไปทางคลองลัดโพธิ์ อันเป็นที่ตั้งของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริหารจัดการน้ำสำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดทำขึ้น ภายหลังอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และที่ด้านบนของสวนสุขภาพลัดโพธิ์ มีโครงข่ายสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่เพียงแต่จะพระราชทานพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำ หากแต่ยังทรงเห็นถึงปัญหาการจราจรด้วย
              
จากนั้น ทรงจักรยานกลับไปตามเส้นทาง โดยผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้า หรือสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ การทรงจักรยานในเส้นทาง 'สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์' ในครั้งนี้ เป็นครั้งประวัติศาสตร์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานร่วมกับพสกนิกรในกรุงเทพมหานคร กว่า 100,000 คน และนับรวมทั้งประเทศกว่า 670,000 คน แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชน และสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งตลอดเส้นทางจักรยานประวัติศาสตร์นี้จะผ่านคูคลองแม่น้ำถึง 29 แห่ง และคลองลัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดเส้นทางทรงจักรยาน มีพสกนิกร รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโบกพระหัตถ์ สร้างความปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
              
หลังขบวนจักรยานกลับถึงยังพระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดง "ชุดกระบวนนำเรือสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ประกอบแสง สี เสียง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กองทัพเรือ จัดขึ้น โดยจำลอง เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำ ชีวิต
              
ขอเชิญประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมชมงาน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความงดงาม และความรุ่งเรือง ที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน ได้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562