สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2561

วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 9.00 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2561 ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โอกาสนี้ทรงบรรยายถึงภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สำหรับมาจัดแสดงนิทรรศการฯ ซึ่งทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงปี 2560-2561

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ "สวัสดีปีจอหมามาคอยท่าปีกุนหมู" หรือ "Hello Puppy, Greetings Piggy" ซึ่งมีภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน จำนวน 156 ภาพ อาทิ ประเทศไทย 11 ธันวาคม 2560 พระเอกใหญ่ของเรา, สาธารณรัฐสิงคโปร์ 21 มกราคม 2561 การ์เดนบายเดอะเบย์, ประเทศไทย 6 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าหอม สุดท้ายในตระกูล, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 31 ตุลาคม 2561 หมู่บ้านน้ำ แสดงดนตรีพื้นเมือง โดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทอดพระเนตรเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัย ถึงแม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่กาลเวลาก็ทำให้สภาพแวดล้อมสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลง ทำให้ได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวันในสถานที่เดิม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่าง วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-21.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ รวมทั้ง มีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์