พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 15.26 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการประทานรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ได้แก่ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 13 รางวัล, องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก 11 รางวัล, สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 18 รางวัล อาทิ "รายการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน" จากช่อง 7HD ซึ่งนำเสนอข่าวปกิณกะ เน้นข่าวที่มีผลกระทบกับประชาชน หรือเรื่องราวที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้ที่เดือดร้อน และผู้ที่ประสบปัญหา นอกจากนี้ มีรางวัลประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี 15 รางวัล ซึ่งบุคคล และองค์กรที่ได้รับรางวัลล้วนเสียสละประโยชน์ส่วนตนใช้เวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากลำบาก สำหรับสื่อมวลชนที่ได้รับรางวัลล้วนให้ความสำคัญต่อการนำเสนอข่าว และรายการซึ่งเป็นช่องทางในการสะท้อนความต้องการ หรือปัญหาของประชาชนผู้ยากลำบากให้ได้รับการแก้ไข และเพื่อเพิ่มพูนความรู้

Tag : รางวัลประชาบดี 2561 รางวัลประชาบดี เข็มเชิดชูเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ